Ochrana osobních údajů

 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Matouš
Lelek IČO: 09512349 se sídlem Bohuslavice 287, 549 06 Bohuslavice nad Metují
Kontaktní údaje správce jsou adresa: Bohuslavice 287, 549 06 Bohuslavice nad
Metují, e-mail: info@nozirstvibonn.cz telefon:+420735922173
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné
fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo
či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno,
identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více
zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní
nebo společenské identity této fyzické osoby. Správce nejmenoval pověřence pro
ochranu osobních údajů.


II. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které
správce získal na základě plnění Vaší objednávky. Správce zpracovává Vaše
identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.


III. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a
správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávněný zájem správce na
poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a
newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, Váš souhlas se zpracováním pro
účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a
newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č.
480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k
objednávce zboží nebo služby. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší
objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi
a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro
úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů
je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních
údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, zasílání obchodních
sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Ze strany správce nedochází k
automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.


IV. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ
Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností
vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z
těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). po dobu,
než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu,
nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. Po uplynutí
doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.


V. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)
Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci
plateb na základě smlouvy (Česká pošta, PPL), zajišťující služby provozování e-shopu
(IT Studio) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, zajišťující
marketingové služby. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země
(do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


VI. VAŠE PRÁVA
Za podmínek stanovených v GDPR máte
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení
zpracování dle čl. 18 GDPR,
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu
nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že
se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k
zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení
datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Správce prohlašuje, že
k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že
jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu
přijímáte. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím
internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s
podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Správce je
oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů
zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto
podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.